اگر بدون اجابت به خانه بر گردم ،

برای من که نه ، اما برای تو بد نیست ؟!

========================

بازار طلا نیست اگر موی طلاییت ...

با هر وزش باد چرا در نوسان است ؟!

========================

هیچ چشمی لایق دیدار گیسوی تو نیست

من محمد خانم و این شهر کرمان من است ...

========================

1- فاطمه سادات موسوی 2- مجید آژ 3- حسین زحمت کش

منبع :ابیات سنگین