گندش بزند شهر ... چه جشنی و چه عیدی ؟!

یک شهر شلوغ و منم و خاطره ی او ...

#علی جعفرزاده

=========================

حس ما نسبت به مادر دقیقا چه حسی است ؟! نمی توانم اصلا به قلم کشیدنش را تصور کنم ...