از یه زمانی به بعد باید شعار رو کنار گذاشت ... هی یارو ، شعار بسه ، منتظرم تا بببینم چی تو چنتته !