تعبیر قرآن در مورد گناه وزر است، بار. باری که مثل کوه بر دوش انسان سنگینی می کند. یکی دیگر از تعابیر ، ذنب است یعنی دم . یعنی انسانی که گناه می کند ، گناهش مثل دمی است که حرکتش را سخت می کند.

اینها کجاست ؟ کجا اتفاق می افتد ؟ در آن دنیا ؟ فقط در آن دنیا گناه مثل باری بر روی دوش است ؟ یعنی در این دنیا نیست ؟ مگر آن دنیا حقیقت همین دنیا نیست ؟ پس بار گناه نه فقط در آن دنیا، بلکه در همین دنیا ، در همین لحظه ، دوش من را سنگین می کند ، حرکت من را کند می کند. حالا آیا من می فهمم یا نمی فهمم؟ یا می فهمم و خودم را به نفهمی می زنم ؟ این ها حرف ِ دیگری است.

مهم این است بدانیم ، گناه همین الآن که لذت می بخشد ، من را سنگین می کند و نمی گذارد حرکت کنم. مهم فهمیدن این ارتباط است.