قسمت زیادی از زندگی ام در کف ِ بقیه گذشت:

از حضرت عارف آسید علی قاضی گرفته .... تا ...... استیو جابز !!!

+ انتهای زندگی مشخص میکنه که کی چیکاره است. اون لحظات آخر. کاش می شد لحظات آخر زندگی آدم معروف ها رو ببینیم.