چقدر سریال های خارجی شبیه سریال های ایرانی اند، دوست داری هر دوشان تمام شوند...