کار ِ عده ی کمی اینه که خوشبخت باشن ...

کار عده ی زیادی هم اینه که خوشبختی اونا را تماشا کنن ...