نچپانیم ! عقایدمان را به زور در مخ دیگران نچپانیم ...

هر کسی در زندگی بنا بر شرایط ، مطالعات ، تجارب ، فکر کردن های کم یا زیاد ، درصد منطقی بودن ِ اون افکار ، منافع مادی یا معنوی و ... عقیده ای رو انتخاب کرده.

این که ما بخواهیم از هر فرصتی برای تغییر این عقاید استفاده کنیم ، اون ها رو تحقیر کنیم و اثبات کنیم که عقیده ی  ما درسته ، چیزی جز تنفر تولید نمی کنه.

اگر می خواهیم عقاید کسی را عوض کنیم ، اول به او نشان بدهیم که با عقیده ی خودمان چقدر خوشبختیم. آخوندی که افسردگی دارد نمی تواند جوانی را به نماز دعوت کند. استاد دانشگاهی که کسل و خمود و خسته است ، نمی تواند جوان را به کسب علم تشویق کند. کارگری که مدام از شرایط کاری به خاطر تنبلی ناله می کند، نمی تواند فرزندش را به کار ِ پاره وقت در تابستان ها بخواند.

نمی گویم بحث نکنیم که بحث در جای ِ خود، خیلی هم شیرین و آموزنده و اثر گذار است. می گویم بدانیم کی بحث کنیم، موقعی که قبلش با رفتار و اخلاقمان، زمینه ی یک بحث عاقلانه را آماده کرده باشیم.

ِپَساپُست1: همیشه هم فکر نکنیم که این عقاید ماست که درست است. خیلی از عقاید ماها در این چند سال عوض شده است...خیلی !!!