پسرِخواهرم (6 سالشه) : مامان پاشو صبحانه بهم بده

خواهرم : خودت بخور ببینم مرد شدی یا نه ؟!

پسرِخواهرم: مامان من لزومی نمی بینم به تو ثابت کنم که مرد شدم .

من :|

خواهرم :||

دامادمون :|||

همه ی مردهای فامیل :|||||