این دنده های های جناغ ِ سینه هم استخوانهای رذلی هستند ها ، 

هر چه هوش و حواست را جمع میکنی که جایی طوریشان نشود ، یک وقت می بینی در فوتبال مو بر می دارند.

حالا شما بیا نفس بکش ، حالاتر بیا عطسه کن.

چنان درد در تمام  ِ تنت ولوله می اندازد که بر هرچه عطسه و صاحب عطسه است صلوات می فرستی.

و این است حال ِ این روزهای ما با دنده هایی شکسته و چرخ هایی پنچر !!!