همرنگ جماعت شو ، شعر عمر سعد است/

عشق است سوا بودن، از همچو جماعاتی ...

ساکن/ 8 محرم/ ساعت 8 صبح